For få uker siden var dette et tema som ble berørt i debatten om at det er et stadig økende antall trailere som frekventerer Norske landeveier og at man derfor ønsket seg langt mer av transporten over til bane og Sjøtransport.

Dette er noe man har snakket om eller ønsket seg over lang tid og i EU er man og innstilt på å bruke mer jernbane i godstrafikken.  et er noe man lett skjønner om man har vært på tur på europeiske motorveier ! Trailertrafikken der er virkelig enorm.  Ikke minst i Tyskland.  Til en rekke knutepunkter via de store elvene vil og skip kunne benyttes for deretter overføring til Jernbane eller trailer for siste etappe.

Nå har de fleste land innen EU en stor fordel fremfor Norge.  De har både veier og jernbane, men mangler en del kyst.  Dog har deres infrastruktur blitt bygget ut, mens vi her i Norge ikke har brukt mye penger på det .  Likevel regner man med at det vil bli mest økning på jernbanen i Norge til tross for enkeltspor og få strekninger som er bygget ut eller i faktisk drift.

Spørsmålet man bør stille seg er hva man først kan klare å unytte maksimalt? Her er en kommentar om Norske veier .  Her er prognosene!

Det nevnes i VG sin artikkel at et skip kan ta last tilsvarende 150 vogntog.
Det er helt sikkert korrekt, men fortsatt  befinner man seg bare langs kysten og et nær distribusjonsnett vil måtte bygges opp.  Det vil koste penger !

Trailere med sine hengere for både kjøle og varmemuligheter er ikke noen liten kostnad.  Å ha slik redskap stående i påvente av oppdrag vil koste!  Det vil og bli ganske mange steder der man må bedrive omlastning, som og vil koste penger.  I tillegg vil man måtte ha et større nett av vanlige distribusjons kjøretøyer noe som vil øke trafikken til og fra knutepunkter.  Det betyr øket trafikk i den sektoren og større forurensing.

Jeg er ikke sikker på at det vil gi netto gevinst hverken i form av mindre forurensing eller at det på sikt vil være lønnsomt sett med bedriftsøkonomiske øyne. Dør til dør transport til og fra lager er en grei ordning.

Stortinget har hatt debatt om temaet , men har ikke helt klart for seg hva de egentlig diskuterer .  Det blir ganske åpenbart når man ser debattens forløp! I denne sammenheng hevder FRP å ha tatt til orde for endringer for snart 10 år siden.  Da er det typisk at ikke noe har skjedd !?  FRP har ikke hatt eller fått anledning til å ta ansvar!

I Europa er det enkelt på grunn av nettet av veier og jernbanestrekninger. Også i Sverige ligger man langt bedre an i det vi gjør her hjemme av samme grunn.  Veiene er bedre og bredere og Sverige har to parallelle jernbanestrekninger.  En langs kysten, hvilket vi også ønsker oss i Norge og en innlandsbane  som går helt til Kiruna , der vi ikke kommer lenger enn til Bodø! Finland er heller ikke borte.

Det er imidlertid en rekke utfordringer som man ikke har tatt høyde for her hjemme.  Fra utlandet vil nok store containerskip kunne ankomme en sentral Norsk havn, Oslo eller Kristiansand kanskje?  For deretter å bli lastet om til jernbane eller mindre skip i retninger vest til nord og østover.

Hva så?

Jo da mangler vi alt !

Jernbanenett er nedlagt eller for gammelt.  Veinett som ikke er tilstrekkelig utbygget.  Full stopp på Fauske for transporten nordover eller et voldsomt distribusjonsnett som må til for å tilfredsstille det transportbehovet som uansett må til !

Det er lov å drømme, men det er bare handling som hjelper.  Når det allerede i dag lønner seg å kjøre Ålesund/Stavanger via Oslo, så forteller det ganske mye om hvilke visjoner man setter ut i livet i Norge !  Å tro at vi da skal klare å løse våre transportbehov via bane og veg ?  Det anser jeg som lite trolig.  I alle fall ikke før man begynner å gjøre noe.

Å bygge ut stamveinett med 4 felt mellom de store byene vil absolutt være nødvendig.  I tillegg til bedre tilkjøringsveier  fra stamveinettet. Ikke minst med sikkerhetstiltak som gang og sykkelvei og midtdelere.

Så burde man hatt dobbeltspor på jernbanen fra Kristiansand-Oslo/Fauske slik at godstransport kunne kjøres kontinuerlig i den retningen uten omlastinger.  Vi må heller ikke glemme at hver handling som skal gjennomføres vil koste penger og være et fordyrende ledd .

Om vi så ser på befolkning. Sverige 9.1 millioner . Finland 5,2 millioner og Norge 4, 9 millioner.  Jernbanelinjer: i Sverige, 12.800 kilometer.  I Finland er det 5865 kilometer. I Norge har vi 4085 kilometer. Ser vi på kartet så har trolig Finland vert enklest å bygge ut, mens Sverige og Norge har hatt omtrent den samme lengdedistanse å jobbe seg gjennom.

Derfor sier jeg fortsatt at det er lov til å drømme, men om vi skal klare å gjennomføre noe av det vi drømmer om så må en del av oljemilliardene investeres i fastlands Norge.  Det blir ikke en kilometer vei eller jernbane og ikke et eneste havneanlegg med tilkjøringsveier av å eie Regent Street eller eiendommer i Paris .

Så langt har vi fått litt i Sør Norge når det gjelder 4 felt, men resten er fortsatt like dårlig.  Med det tempoet vi bygger i resten av landet så blir det neppe noen bedring i min tid. Nå ligger vi på 48 plass om nevnt i forbindelse med vei.  Hvilken plass vi har på Jernbanesiden er uviss, men enn så lenge har vi jo Hurtigruten……  I det minste er det omtalt som verdens vakreste sjøreise … Helt til monstermaster og vindmøller har tatt livet av den påstanden.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende